Majetok na predaj

Spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. ponúka v súčasnosti nasledovný majetok na predaj:

  

 

1. Nebytový priestor č.4 v obytnom dome súpisné číslo 1894 na ulici Poľná

   v Ružomberku.

    Nebytový priestor sa nachádza vo vchode 47 v suteréne obytného domu a má výmeru 47,6 m2.

    Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k   

    pozemku je 476/24524.

   Minimálna kúpna cena je 1250,00 Eur vrátane DPH. 

   Splatnosť kúpnej ceny 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy.

    Náklady spojené s prípravou kúpnej zmluvy hradí predávajúci.

    Náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, vrátane správneho poplatku hradí kupujúci.

 

2. Nebytový priestor č. 8 v obytnom dome súpisné číslo 158 na ulici Tatranská

    cesta v Ružomberku.

    Nebytový priestor sa nachádza vo vchode 44 v suteréne obytného domu a má výmeru 99,2 m2.

    Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k

    pozemku je 992/7987.

    Minimálna kúpna cena je 3500,00 Eur vrátane DPH.

   Splatnosť kúpnej ceny 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy.

    Náklady spojené s prípravou kúpnej zmluvy hradí predávajúci.

    Náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, vrátane správneho poplatku hradí kupujúci.

 

Záujemcovia o nebytové priestory uvedené v bode 1 a v bode 2 ,podajú oznámenie o záujme na adresu sídla spoločnosti

v písomnej podobe.

V prípade viacerých záujemcov bude nebytový priestor predaný záujemcovi, ktorý dá najvyššiu ponuku kúpnej ceny.

Ponuka na prenájom nebytových priestorov

Ponúkame do podnájmu priestor "Bufetu", ktorý sa nachádza v mestskej plavárni na prízemí.

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel.čísle: 044/4303324, 0907 918 244.

Vedenie spoločnosti

 

MUDr. Igor Čombor,PhD.

konateľ

tel.:044/ 431 44 21

e-mail.:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ing. Michal Slašťan

konateľ

tel.: 044 / 431 44 41

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ing. Róbert Kolár

člen dozornej rady

tel: 0905 427 689

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Tomáš Šošovec

člen dozornej rady

tel: 0944 202 702

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ing. Milan Sloboda

člen dozornej rady

tel: 044/43 62 752

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

--------------------------------

Pevné zdraví je výsledkem dobré zdravotní péče a životní styl. Jak je možné léky HELS up? Někteří lidé vědí o Zoviraxu, že je antivirotikum droga. Obecně věnovat, že u lidí s častým ohniska, Zovirax se používá k pomoci snížit počet nechtěných příznaků. Léčivo nevyléčí genitální herpes, ale může zmírnit příznaky infekce. Někdy služby nabízejí svým spotřebitelům Cialis. Cialis je lék předepsán k ošetření jiný potíže. Co vy už víte o koupit Genericky Cialis? Když si objednáte léky, jako je Cialis, měli byste pamatovat na Cialis České. Nejzávažnější věc, kterou je třeba hledat, je koupit Tadalafil. Stejně jako celý ostatní léky, Cialis je také klasifikován podle of je hlavní složkou. Protože některé z příznaků jsou lékařské pohotovosti, je to závažný znát příznaky. Každý opravný prostředek může mít vliv na působení jiných léků a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, což způsobuje nežádoucí vedlejší vlivy. Nepoužívejte tento generický bez vědomí svého poskytovatele zdravotní péče, pokud jste těhotná.

O spoločnosti

Spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. bola založená v roku 2007 po ukončení reštrukturalizačného procesu Ružomberskej energetickej spoločnosti (R.E.S., a.s.) kúpou majetku Mestom Ružomberok a následne jeho
predajom spoločnosti CZT Ružomberok, s.r.o. Vlastníkom spoločnosti je výlučne Mesto Ružomberok.
 
CZT Ružomberok zásobuje teplom cca 20 tis. obyvateľov mesta Ružomberok, bývajúcich v cca 7 500 bytoch.
Podiel množstva tepla pripadajúci na byty je cca 72 %, zvyšok predstavuje spotreba tepla v nebytových
priestoroch. 
 
V rokoch 2010 - 2012 spoločnosť CZT Ružomberok  realizovala rekonštrukciu rozvodných sietí v celom 
meste Ružomberok. Celkový objem prác bol 8,200 mil. €. Vecný rozsah prác predstavoval vybudovanie
centrálnej výmenníkovej stanice tepla (CVS) a trafostanice na západnom okraji areálu Mondi SCP, cca
16 km rozvodnej siete a 170 ks kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST). Súčasťou investície bola
aj odovzdávacia stanica tepla (OST), postavená vo Veľkom Políku.
V roku 2013 CZT Ružomberok zrealizovala rekonštrukciu starého parného rozvodu vo vlastníctve ÚVN na
nový horúcovodný na ulici Považská  v dĺžke cca 200 m vrátane troch kompaktných odovzdávacích staníc
tepla v celkovej hodnote 95 tisíc €.
 V roku 2014 CZT Ružomberok zrealizovala rekonštrukciu parných rozvodov na horúcovodné (pôvodne vo
vlastníctve Mondi SCP) na Tatranskej a Bystrickej ceste v dĺžke cca 2200 m vrátane 24 kompaktných
odovzdávacích staníc tepla  v celkovej hodnote 923 tisíc €.
Týmto by bola v meste Ružomberok komplexne ukončená rekonštrukcia starých parných rozvodov na nové
horúcovodné.Po realizácii týchto prác je celková dĺžka teplovodnej distribučnej siete spolu so západným
mestom predstavuje cca 29,4 km a celkový počte KOST je 311 ks.
Investíciami boli znížené straty tepla z pôvodných cca 23,7 %  na súčasných cca 10,5 % s pozitívnym dopadom na
životné prostredie a tiež na zníženie nákladov spojených s distribúciou tepla pre konečných odberateľov.
Takýmto moderným stavom tepelného hospodárstva sa nemôže prezentovať žiadne iné mesto na
Slovensku. 
 
V roku 2012 bolo začaté postupné znižovanie predajnej ceny tepla, ktorá bola znížená z 25,05 €/GJ na 23,60. €/GJ.
V roku 2013 boli s financujúcou bankou dohodnuté nové úverové podmienky, ktoré umožnili zníženie
predajnej ceny tepla o 1€/GJ zo strany CZT. Súčasne, výrobca tepla Mondi SCP, znížil svoju predajnú cenu
taktiež o 1 €/GJ.
Tým boli splnené strategické ciele CZT - záväzok voči odberateľom 21,60 € za skutočne odobratý GJ.
V rokoch 2014 až 2019 došlo k ďalšiemu zníženiu predajnej ceny tepla na 21,10 € za skutočne odobratý
GJ.
Toto sú základné predpoklady, ktoré môžu zabezpečiť pripájanie sa ďalších objektov na systém centrálneho zásobovania teplom.
 
Vývoj predajných cien tepla CZT Ružomberok po ukončení rekonštrukcie rozvodov tepla (bez DPH)
             Zložky ceny                                                    skutočnosť
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Variabilná zložka €/kWh 0,0320 0,0327 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300
Fixná zložka ceny za regulačný príkon €/kW 207,7700 213,9200 238,8841 221,2500 229,1370 217,3930
Celková cena za skutočne predaný GJ €/GJ 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10

21,10

 

Podkategórie

Aktuality


Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné - ul. Tatranská,ul. Bystrická

Príspevok schválený v roku 2022 na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a  modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo 2021/004 v sume

1 032 544,11 €

Názov projektu Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku

POZITÍVA PRIPOJENIA NA CZT

      SPOLOČNE

SPOLOCNE JE TO BEZ STAROSTI

    JE TO BEZ STAROSTÍ

SPOLOCNE JE TO VYHODNEJSIE

    JE TO VÝHODNEJŠIE

Formuláre

Vaše otázky
Chcete sa stať naším zákazníkom
Zmena údajov odberateľa

 

 

CZT Ružomberok, s.r.o.

Bystrická cesta 1

034 01 Ružomberok

tel: +421908960265

e-mail: info@cztrk.eu , web: www.cztrk.eu

IČO: 36820300 , DIČ: 2022426296
IČ DPH: SK2022426296
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK07 0900 0000 0051 1559 0824

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, Vložka č. 19360/L

 

 

SP Weather

Can't forecast decode data. Also make sure your location is current. Verify your location from here https://openweathermap.org/find

Poruchová služba

V prípade poruchy tepelných potrubí, kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) volajte poruchovú službu:

 

+421 907 87 29 78

+421 907 91 82 45

V prípade poruchy vykurovania objektu kontaktujte správcu objektu.

Legetøj og BørnetøjTurtle