Cena tepla v Ružomberku

 Spoločnosť CZT Ružomberok realizovala v r. 2010-2014 rekonštrukciu parných rozvodov na horúcovodné. Cieľom investičnej akcie bolo najmä:

 • zrušenie neefektívnej dodávky tepla parnými potrubiami a výmenníkovými stanicami s priemernými ročnými stratami cca 23,7%
 • vybudovanie nových horúcovodných rozvodov a kompaktných odovzdávacích staníc tepla v domoch s priemernými ročnými stratami cca 10,5 %
 • zníženie prevádzkových nákladov bez nakupovaného tepla od r. 2010 doteraz  o 688 000 EUR, čo je viac ako 44 %.

 

V poslednom období CZT eviduje značné zníženie objemu predaného tepla najmä vplyvom zvýšenia vonkajšej teploty, zatepľovania, šetrenia teplom, šetrenia teplou vodou a tým zníženie spotreby tepla od r. 2010 (308 000 GJ) na spotrebu r. 2018 (218 000 GJ) na jeden byt o cca 9,85 GJ.

V r. 2010 bola spotreba tepla priemerného bytu vrátane ÚK a TÚV 30,75 GJ a cena tepla bola 28,36€/GJ s DPH. Takto predstavovala celková platba za teplo sumu 872 EUR s DPH ročne.

V r. 2013 bola spotreba tepla priemerného bytu vrátane ÚK a TÚV 24,13 GJ a cena tepla bola 25,92€/GJ s DPH.Takto predstavovala celková platba za teplo sumu 625 EUR s DPH ročne.

V r. 2014 bola v Ružomberku spotreba tepla priemerného bytu  vrátane ÚK a TÚV 21,02 GJ a cena tepla bola 25,32 €/GJ s DPH. Takto predstavovala celková platba za teplo v priemernom byte sumu 532 EUR s DPH ročne.

Pre ilustráciu uvádzame, že podľa štatistiky ÚRSO, boli priemerné náklady na teplo na byt v roku 2014 vo výške 670 EUR s DPH ročne. 

       V r. 2015 bola v Ružomberku spotreba tepla priemerného bytu vrátane ÚK a TÚV 22,36 GJ a                cena tepla bola 25,32 Eur/GJ s DPH.

       V r. 2016 bola v Ružomberku spotreba tepla priemerného bytu vrátane ÚK a TÚV 22,79 GJ a 

       cena tepla bola 25,32 Eur/GJ s DPH.

        V r. 2017 bola v Ružomberku spotreba tepla priemerného bytu vrátane ÚK a TÚV  22,95 GJ a

        cena tepla bola 25,32 Eur/GJ s DPH.

       Takto predstavovala celková platba za teplo v roku 2017 v priemernom byte sumu 581 Eur s 

       DPH

       ročne. Pre porovnanie je slovenský priemer  600 Eur s DPH ročne.

 

V r. 2018 bola v Ružomberku spotreba tepla priemerného bytu vrátane ÚK a TÚV  20,90 GJ a cena tepla bola 25,32 Eur/GJ s DPH.

Takto predstavovala celková platba za teplo v roku 2018 v priemernom byte sumu 529 Eur s DPH ročne. Pre porovnanie je slovenský priemer  624 Eur s DPH ročne.

 

Trend vývoja cien tepla v Ružomberku v € s DPH:

 •  2012: 28,32€/GJ
 •  2013: 25,92€/GJ
 •  2014: 25,32€/GJ
 •  2015: 25,32€/GJ
 •     2016: 25,32€/GJ
 •     2017: 25,32€/GJ
 •     2018: 25,32€/GJ
 •     2019: 25,32€/GJ
 •     2020: 25,32€/GJ

 Trend vývoja cien tepla na Slovensku bol v sledovanom období STÚPAJÚCI:

 •  2011: 6%
 •  2012: 4%
 •  2013: 0,5%
 •  2014: 0,3%
 •  2015: 0,2%
 •     2016: 0,0 %
 •     2017: 0,0 %
 •     2018: 1,0 %
 •     2019: 4,7%
 •     2020: 1,9 %

Cenový výmer pre CZT Ružomberok

V zmysle rozhodnutia ÚRSO v súlade s Vyhláškou č. 222/2013 Z. z. [§ 2 písm. b) a § 3 písm. b)] a podľa § 14 ods. 11 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z.z.  sú náklady na výrobu tepla rozdelené na variabilné a fixné:

 • variabilné náklady sú úplne alebo čiastočne ovplyvnené objemom výroby tepla (napr. palivo, variabilná zložka nakupovaného tepla, elektrina, vodné a stočné a pod.).
 • fixné náklady nie sú ovplyvnené objemom výroby tepla. Pre dodávateľa predstavujú náklady na vybudovanie zdroja tepla a distribučnej siete, ako aj záväzok dodávateľa umožňujúci odberateľovi odoberať teplo na vykurovanie počas vykurovacieho obdobia, alebo teplú úžitkovú vodu počas celého roka (sú to napr. úroky z úverov, odpisy, fixná zložka nakupovaného tepla, osobné náklady, prevádzkové náklady a pod.).

Cena tepla pre odberateľov sa skladá z fixnej a z variabilnej zložky:

 • variabilná zložka ceny tepla sa určí ako súčin množstva tepla nameraného fakturačným meradlom na odbernom mieste a jednotkovej ceny variabilnej zložky vyjadrenej v €/kWh.
 • fixná zložka ceny tepla sa určí ako súčin výšky regulačného príkonu, vypočítaného v zmysle Vyhlášky č. 222/2013 Z. z. zo dňa 11. júla 2013 a jednotkovej ceny fixnej zložky vyjadrenej v €/kW.

 

Maximálna cena tepla


Cena tepla (platná od 01.01.2021 do 31.12.2021), ktorú je spoločnosť CZT Ružomberok v r. 2021 oprávnená fakturovať odberateľom je stanovená rozhodnutím o cene tepla č. 0184/2017/T zo dňa 22. novembra 2016, ktoré vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. 

 

Zložky ceny tepla Cena tepla bez DPH
Variabilná zložka maximálnej ceny tepla

0,0345 €/kWh

Fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 293,2786 €/kW

 

Cena tepla (platná od 01.01.2020 do 31.12.2020), ktorú bola spoločnosť CZT Ružomberok v r. 2020 oprávnená fakturovať odberateľom bola stanovená rozhodnutím o cene tepla č. 0184/2017/T zo dňa 22. novembra 2016, ktoré vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. 

 

Zložky ceny tepla Cena tepla bez DPH
Variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0345 €/kWh
Fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 293,2786 €/kW

 

Skutočná cena tepla v roku 2020

V roku 2020 bolo s odberateľmi zmluvne dohodnuté, že cena tepla v prepočte na skutočne spotrebovaný GJ nepresiahne 21,10 €, čo v nových  merných jednotkách predstavuje:

 

Zložky ceny

Cena tepla bez DPH

Cena/jednotka

Variabilná zložka ceny tepla

0,0300

€/kWh

Fixná zložka ceny tepla

217,3930

€/kW

Výsledná cena tepla

0,07596

€/kWh

 

   

 

Prepočet pôvodných jednotiek

 • GJ na kWh: 1GJ = 277,7778kWh
 • GJ na kW: 1GJ = 277,7778kWh / 5300hod.

 

Zoznam zverejnených dokumentov -
FileDátum zverejneniaZverejnený dokument Popis
Download this file (rozhodnutie urso.pdf)Rozhodnutie o cene tepla č.0304/2023/T19.01.2023Rozhodnutie URSO o schválení maximálnej ceny tepla pre spoločnosť CZT Ružomberok s.r.o. 
Download this file (Nariadenie vlády SR 464.pdf)Nariadenie vlády SR 46415.12.2022Nariadenie vlády SR 464 ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla 
Download this file (Rozhodnutie č.0229_2015_T.pdf)Rozhodnutie o cene tepla č.0229/2015/T12.10.2015Rozhodnutie o cene tepla č.0229/2015/T 
Download this file (ÚRSO_01842017T.pdf)Rozhodnutie o cene tepla č. 0184/2017/T05.12.2016Rozhodnutie o cene tepla číslo: 0184/2017/T 

Aktuality


Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné - ul. Tatranská,ul. Bystrická

Príspevok schválený v roku 2022 na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a  modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo 2021/004 v sume

1 032 544,11 €

Názov projektu Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku

POZITÍVA PRIPOJENIA NA CZT

      SPOLOČNE

SPOLOCNE JE TO BEZ STAROSTI

    JE TO BEZ STAROSTÍ

SPOLOCNE JE TO VYHODNEJSIE

    JE TO VÝHODNEJŠIE

Formuláre

Vaše otázky
Chcete sa stať naším zákazníkom
Zmena údajov odberateľa

 

 

CZT Ružomberok, s.r.o.

Bystrická cesta 1

034 01 Ružomberok

tel: +421908960265

e-mail: info@cztrk.eu , web: www.cztrk.eu

IČO: 36820300 , DIČ: 2022426296
IČ DPH: SK2022426296
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK07 0900 0000 0051 1559 0824

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, Vložka č. 19360/L

 

 

SP Weather

Can't forecast decode data. Also make sure your location is current. Verify your location from here https://openweathermap.org/find

Poruchová služba

V prípade poruchy tepelných potrubí, kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) volajte poruchovú službu:

 

+421 907 87 29 78

+421 907 91 82 45

V prípade poruchy vykurovania objektu kontaktujte správcu objektu.

Legetøj og BørnetøjTurtle