Legislatíva

Dôležité zákony, vyhlášky a výnosy v oblasti tepelnej energetiky, ktorými sa riadi výroba

a distribúcia tepla:

 

Zákony

  •  Zákon č. 657/2004 Z.z.  Zákon o tepelnej energetike  v znení č.99/2007 Z.z..,309/2009 Z.z..,136/2010 Z.z.,

          184/2011 Z.z., 251/2012 Z.z.,100/2014 Z.z.,321/2014 Z.z.,439/2015 Z.z.,91/2016 Z.z.,125/2016 Z.z.,

          293/2016  Z.z.,175/2018 Z.z., 177/2018 Z.z.

  • Zákon č. 250/2012 Z.z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach v znení č.r1/c13/2013 Z.z., 435/2013 Z.z.,

          321/2014 Z.z.,391/2015 Z.z.,164/2017 Z.z.

  • Zákon č. 321/2014 Z.z. Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Vyhlášky

- Vyhláška č.152/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o určenom čase a o určenej

   kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

- Vyhláška č. 508/2009 Z.z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou

   sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnostia ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými,

    zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujútechnické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené

    technické zariadenia.

- Vyhláška č. 283/2010 Z.z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky

   oprávnených nákladov vyvolaných odpojením  sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob

   ich výpočtu.

- Vyhláška č. 277/2012 Z.z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,ktorou sa ustanovujú štandardy kvality

   dodávky tepla.

- Vyhláška č. 88/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah

   hodnotenia, spôsob výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie.

- Vyhláška č. 99/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti

   pri poskytovaní podpornej energetickej služby a garantovanej  energetickej služby.

- Vyhláška č. 179/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o  energetickom audite.

- Vyhláška č. 240/2016 Z.z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej

   úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a

   rozpočítavania množstva tepla.

- Vyhláška č.234/2016 Z.z. Vyhláška  Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 27. júna 2016, ktorou sa mení a dopĺňa

   vyhláška ÚRSO č.277/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla.

- Vyhláška č.248/2016 Z.z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia

   v tepelnej energetike.

- Vyhláška č.205/2018 Z.z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška

  ÚRSO č.248/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.

 

 

 

Zoznam zverejnených dokumentov -
FileDátum zverejneniaZverejnený dokument Popis
Download this file (zakonypreludi_sk_657_2004_zz_20190101.pdf)Zákon č.657/2004 Z.z. - Zákon o tepelnej energetike01.01.2011platnosť od 11.12.2004aktuálne znenie účinné od 01.01.2019
Download this file (zakonypreludi_sk_250_2012_zz_20170628.pdf)Zákon č.250/2012 Z.z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach31.08.2012platnosť od 31.08.2012aktuálne znenie účinné od 28.06.2017 do 31.12.2018
Download this file (zakonypreludi_sk_321_2014_zz_20141201.pdf)Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení 28.11.2014platnosť od 28.11.2014aktuálne znenie účinné od 01.12.2014
Download this file (zakonypreludi_sk_152_2005_zz_20050501.pdf)Vyhláška č. 152/2005 Z.z.MH SR o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla 01.01.2011platnosť od 20.04.2005akutálne znenie účinné od 01.05.2005
Download this file (zakonypreludi_sk_508_2009_zz_20140901.pdf)Vyhláška č.508/2009 Z.z. Vyhláška MPSVaR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na01.01.2011platnosť od 08.12.2009aktuálne znenie účinné od 01.09.2014
Download this file (zakonypreludi_sk_283_2010_zz_20100701.pdf)Vyhláška č.283/2010 Z.z. vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky 01.01.2011platnosť od 24.06.2010aktuálne znenie účinné od 01.07.2010
Download this file (zakonypreludi_sk_277_2012_zz_20130101.pdf)Vyhláška č.277/2012 Z.z. vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality 14.09.2012platnosť od 14.09.2012 okrem §5 až 7aktuálne znenie účinné od 01.01.2013 do 31.12.2016
Download this file (zakonypreludi_sk_88_2015_zz_20160101.pdf)Vyhláška č. 88/2015 Z.z. Vyhláška MH SR, ktorou sa ustanovuje rozsah 29.04.2015platnosť od 29.04.2015 okrem § 3aktuálne znenie účinné od 01.01.2016
Download this file (zakonypreludi_sk_99_2015_zz_20150601.pdf)Vyhláška č. 99/2015 Z.z. Vyhláška MH SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti26.05.2015platnosť od 26.05.2015akutálne znenie účinné od 01.06.2015
Download this file (zakonypreludi_sk_179_2015_zz_20150801.pdf)Vyhláška č. 179/2015 Z.z. Vyhláška MH SR o energetickom audite31.07.2015platnosť od 31.07.2015aktuálne znenie účinné od 01.08.2015
Download this file (zakonypreludi_sk_240_2016_zz_20170101.pdf)Vyhláška č. 240/2016 Z.z. Vyhláška MH SR, ktorou sa ustanovuje teplota TÚV na 19.08.201619.08.2016znenie účinné od 01.01.2017
Download this file (zakonypreludi_sk_234_2016_zz_20170101.pdf)Vyhláška č.234/2016 Z.z. Vyhláška ÚRSO z 27.júna 201620.08.2016ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č.277/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvalitydodávky tepla, účinnosť od 1.1.2017
Download this file (zakonypreludi_sk_248_2016_zz_20160908.pdf)Vyhláška č. 248/2016 Z.z. Vyhláška ÚRSO,ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 06.09.2016platnosť od 06.09.2016aktuálne znenie účinné od 08.09.2016 okrem §10
Download this file (zakonypreludi_sk_205_2018_zz_20180720.pdf)Vyhláška č. 205/2018 Z. z. Vyhláška ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO 13.07.2018č. 248/2016, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, platnosť od 12.07.2018aktuálne znenie účinné od 20.07.2018

Aktuality


Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné - ul. Tatranská,ul. Bystrická

POZITÍVA PRIPOJENIA NA CZT

      SPOLOČNE

SPOLOCNE JE TO BEZ STAROSTI

    JE TO BEZ STAROSTÍ

SPOLOCNE JE TO VYHODNEJSIE

    JE TO VÝHODNEJŠIE

Formuláre

Vaše otázky
Chcete sa stať naším zákazníkom
Zmena údajov odberateľa

 

 

CZT Ružomberok, s.r.o.

Bystrická cesta 1

034 01 Ružomberok

tel: +421 44 4303324

e-mail: info@cztrk.eu , web: www.cztrk.eu

IČO: 36820300 , DIČ: 2022426296
IČ DPH: SK2022426296
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK07 0900 0000 0051 1559 0824

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, Vložka č. 19360/L

 

 

SP Weather

Can't forecast decode data. Also make sure your location is current. Verify your location from here https://openweathermap.org/find

Poruchová služba

V prípade poruchy tepelných potrubí, kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) volajte poruchovú službu:

 

+421 907 87 29 78

+421 907 71 10 59

V prípade poruchy vykurovania objektu kontaktujte správcu objektu.

Legetøj og BørnetøjTurtle