Obnovenie dodávky tepla a  teplej vody

CZT Ružomberok, s.r.o. ako firma, ktorá zabezpečuje centrálnu dodávku tepla a teplej vody na území mesta Ružomberok týmto oznamuje svojim odberateľom, že z dôvodu ukončenia plánovanej opravy a údržby sústavy tepelných zariadení Mondi SCP bola dňom 23.09.2017 opätovne obnovená  dodávka tepla a teplej vody.

Ďakujeme odberateľom za pochopenie a trpezlivosť pri prerušení dodávky tepla.

 

Majetok na predaj

Spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. ponúka v súčasnosti nasledovný majetok na predaj:

1. Nebytový priestor č.4 v obytnom dome súpisné číslo 1894 na ulici Poľná

   v Ružomberku.

    Nebytový priestor sa nachádza vo vchode 47 v suteréne obytného domu a má výmeru 47,6 m2.

    Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k   

    pozemku je 476/24524.

   Minimálna kúpna cena je 1250,00 Eur vrátane DPH. 

   Splatnosť kúpnej ceny 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy.

    Náklady spojené s prípravou kúpnej zmluvy hradí predávajúci.

    Náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, vrátane správneho poplatku hradí kupujúci.

 

2. Nebytový priestor č. 8 v obytnom dome súpisné číslo 158 na ulici Tatranská

    cesta v Ružomberku.

    Nebytový priestor sa nachádza vo vchode 44 v suteréne obytného domu a má výmeru 99,2 m2.

    Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k

    pozemku je 992/7987.

    Minimálna kúpna cena je 3500,00 Eur vrátane DPH.

   Splatnosť kúpnej ceny 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy.

    Náklady spojené s prípravou kúpnej zmluvy hradí predávajúci.

    Náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, vrátane správneho poplatku hradí kupujúci.

 

Záujemcovia o predmetné nebytové priestory podajú oznámenie o záujme na adresu sídla spoločnosti

v písomnej podobe do 31. decembra 2016.

V prípade viacerých záujemcov bude nebytový priestor predaný záujemcovi, ktorý dá najvyššiu ponuku kúpnej ceny.

 

 

 

 

 

 

Pevné zdraví je výsledkem dobré zdravotní péče a životní styl. Jak je možné léky HELS up? Někteří lidé vědí o Zoviraxu, že je antivirotikum droga. Obecně zaplatit, že u lidí s častým ohniska, Zovirax se používá k pomoci snížit počet nechtěných příznaků. Léčivo nevyléčí genitální herpes, ale může zmírnit příznaky infekce. Někdy služby nabízejí svým spotřebitelům Cialis. Cialis je lék předepsán k léčbě jiný problémy. Co vy už víte o koupit Genericky Cialis? Když si objednáte léky, jako je Cialis, měli byste pamatovat na Cialis České. Nejzávažnější věc, kterou je třeba podívejte, je koupit Tadalafil. Stejně jako vše ostatní léky, Cialis je také klasifikován podle of je hlavní složkou. Protože některé z příznaků jsou lékařské pohotovosti, je to závažný znát příznaky. Každý opravný prostředek může mít vliv na působení jiných léků a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, což způsobuje nežádoucí vedlejší vlivy. Nepoužívejte tento generický bez vědomí svého poskytovatele zdravotní péče, pokud jste těhotná.


O spoločnosti   

Spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. bola založená v roku 2007 po ukončení reštrukturalizačného procesu Ružomberskej energetickej spoločnosti (R.E.S., a.s.) kúpou majetku Mestom Ružomberok a následne jeho
predajom spoločnosti CZT Ružomberok, s.r.o. Vlastníkom spoločnosti je výlučne Mesto Ružomberok.
 
CZT Ružomberok zásobuje teplom cca 20 tis. obyvateľov mesta Ružomberok, bývajúcich v cca 7 000 bytoch.
Podiel množstva tepla pripadajúci na byty je cca 70 %, zvyšok predstavuje spotreba tepla v nebytových
priestoroch. 
 
V rokoch 2010 - 2012 spoločnosť CZT Ružomberok  realizovala rekonštrukciu rozvodných sietí v celom 
meste Ružomberok. Celkový objem prác bol 8,200 mil. €. Vecný rozsah prác predstavoval vybudovanie
centrálnej výmenníkovej stanice tepla (CVS) a trafostanice na západnom okraji areálu Mondi SCP, cca
16 km rozvodnej siete a 170 ks kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST). Súčasťou investície bola
aj odovzdávacia stanica tepla (OST), postavená vo Veľkom Políku.
V roku 2013 CZT Ružomberok zrealizovala rekonštrukciu starého parného rozvodu vo vlastníctve ÚVN na
nový horúcovodný na ulici Považská  v dĺžke cca 200 m vrátane troch kompaktných odovzdávacích staníc
tepla v celkovej hodnote 95 tisíc €.
 V roku 2014 CZT Ružomberok zrealizovala rekonštrukciu parných rozvodov na horúcovodné (pôvodne vo
vlastníctve Mondi SCP) na Tatranskej a Bystrickej ceste v dĺžke cca 2200 m vrátane 24 kompaktných
odovzdávacích staníc tepla  v celkovej hodnote 923 tisíc €.
Týmto by bola v meste Ružomberok komplexne ukončená rekonštrukcia starých parných rozvodov na nové
horúcovodné.Po realizácii týchto prác je celková dĺžka teplovodnej distribučnej siete spolu so západným
mestom predstavuje cca 29,4 km a celkový počte KOST je 317 ks.
Týmto boli znížené straty tepla z pôvodných cca 23,7 %  na cca 8 % s pozitívnym dopadom na životné
prostredie a tiež na zníženie nákladov spojených s distribúciou tepla pre konečných odberateľov.
Takýmto moderným stavom tepelného hospodárstva sa nemôže prezentovať žiadne iné mesto na
Slovensku. 
 
V roku 2012 bolo začaté postupné znižovanie predajnej ceny tepla, ktorá bola znížená z 25,05 €/GJ na 23,60. €/GJ.
V roku 2013 boli s financujúcou bankou dohodnuté nové úverové podmienky, ktoré umožnili zníženie
predajnej ceny tepla o 1€/GJ zo strany CZT. Súčasne, výrobca tepla Mondi SCP, znížil svoju predajnú cenu
taktiež o 1 €/GJ.
Tým boli splnené strategické ciele CZT - záväzok voči odberateľom 21,60 € za skutočne odobratý GJ.
V roku 2014 a v roku 2015 došlo k ďalšiemu zníženiu predajnej ceny tepla na 21,10 € za skutočne odobratý
GJ, čím sa Ružomberok zaradil medzi mestá s najnižšou cenou tepla na Slovensku.
Toto sú základné predpoklady, ktoré môžu zabezpečiť pripájanie sa ďalších objektov na systém centrálneho zásobovania teplom.

 

 

Vývoj predajných cien tepla CZT Ružomberok po ukončení rekonštrukcie rozvodov tepla (bez DPH)
             Zložky ceny                                                    skutočnosť
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Variabilná zložka €/kWh 0,0301 0,0255 0,0370 0,0333 0,0320 0,0327
Fixná zložka ceny za regulačný príkon €/kW 281,1020 274,3690 206,9723 180,7200 207,7700 213,9200
Celková cena za skutočne predaný GJ €/GJ 25,05 23,60 21,60 21,10 21,10 21,10

Voľné pracovné miesto

Spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o., so sídlom Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok

v súčasnosti nemá žiadne voľné pracovné miesto.

Pevné zdraví je výsledkem dobré zdravotnických péče a životní styl. Jak je možné léky HELS up? Někteří lidé vědí o Zoviraxu, že je antivirotikum droga. Obecně platí, že u lidí s častým ohniska, Zovirax se používá k pomoci snížit počet nechtěných příznaků. Léčivo nevyléčí genitální herpes, ale může zmírnit příznaky infekce. Někdy služby nabízejí svým spotřebitelé Cialis. Cialis je lék předepsán k léčbě rozličné problémy. Co vy už víte o koupit Genericky Cialis? Když si objednáte léky, jako je Cialis, měli byste pamatovat na Cialis České. Nejzávažnější věc, kterou je třeba dívat, je koupit Tadalafil. Stejně jako všechny ostatní léky, Cialis je také klasifikován podle of je hlavní složkou. Protože některé z příznaků jsou lékařské pohotovosti, je to závažný znát příznaky. Každý opravný prostředek může mít vliv na působení jiných léků a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, což způsobuje nežádoucí vedlejší vlivy. Nepoužívejte tento generický bez vědomí svého poskytovatele zdravotní péče, pokud jste těhotná.

Vedenie spoločnosti

 

MUDr. Igor Čombor,PhD.

konateľ

tel.:044/ 431 44 21

e-mail.:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ing. Michal Slašťan

konateľ

tel.: 044 / 431 44 41

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ing. Róbert Kolár

člen dozornej rady

tel: 0905 427 689

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Tomáš Šošovec

člen dozornej rady

tel: 0944 202 702

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ing. Milan Sloboda

člen dozornej rady

tel: 044/43 62 752

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

--------------------------------

Pevné zdraví je výsledkem dobré zdravotní péče a životní styl. Jak je možné léky HELS up? Někteří lidé vědí o Zoviraxu, že je antivirotikum droga. Obecně věnovat, že u lidí s častým ohniska, Zovirax se používá k pomoci snížit počet nechtěných příznaků. Léčivo nevyléčí genitální herpes, ale může zmírnit příznaky infekce. Někdy služby nabízejí svým spotřebitelům Cialis. Cialis je lék předepsán k ošetření jiný potíže. Co vy už víte o koupit Genericky Cialis? Když si objednáte léky, jako je Cialis, měli byste pamatovat na Cialis České. Nejzávažnější věc, kterou je třeba hledat, je koupit Tadalafil. Stejně jako celý ostatní léky, Cialis je také klasifikován podle of je hlavní složkou. Protože některé z příznaků jsou lékařské pohotovosti, je to závažný znát příznaky. Každý opravný prostředek může mít vliv na působení jiných léků a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, což způsobuje nežádoucí vedlejší vlivy. Nepoužívejte tento generický bez vědomí svého poskytovatele zdravotní péče, pokud jste těhotná.

Podkategórie

Aktuality


Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné - ul. Tatranská,ul. Bystrická

POZITÍVA PRIPOJENIA NA CZT

      SPOLOČNE

SPOLOCNE JE TO BEZ STAROSTI

    JE TO BEZ STAROSTÍ

SPOLOCNE JE TO VYHODNEJSIE

    JE TO VÝHODNEJŠIE

Formuláre

Vaše otázky
Chcete sa stať naším zákazníkom
Zmena údajov odberateľa

 

 

CZT Ružomberok, s.r.o.

Bystrická cesta 1

034 01 Ružomberok

tel: +421 44 430 32 83, +421 44 430 32 84

e-mail: info@cztrk.eu , web: www.cztrk.eu

IČO: 36820300 , DIČ: 2022426296
IČ DPH: SK2022426296
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK07 0900 0000 0051 1559 0824

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, Vložka č. 19360/L

 

 

Cloudy

-4°C

Ružomberok

Sunday
Snow showers
-4°C - 0°C
Monday
Mostly cloudy
-8°C - -3°C
Tuesday
Mostly cloudy
-7°C - -2°C

Poruchová služba

V prípade poruchy tepelných potrubí, kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) volajte poruchovú službu:

 

+421 907 87 29 78

+421 907 71 10 59

V prípade poruchy vykurovania objektu kontaktujte správcu objektu.

Legetøj og BørnetøjTurtle